Skip to content
Yotel Information
Quy định, quy trình nhân sự

icon picker
Xác nhận chấm công

I. QUY TRÌNH

image.png

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với toàn bộ CBNV Công ty.

III. BIỂU MẪU

Biểu mẫu:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.