Skip to content
Yotel Information
Quy định, quy trình nhân sự

icon picker
Quy trình xin đi muộn/về sớm

I. QUY TRÌNH XIN PHÉP ĐI MUỘN/VỀ SỚM
image.png

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình xin nghỉ phép được sử dụng chung cho tất cả các loại ngày nghỉ bao gồm nghỉ phép, nghỉ không lương và nghỉ hưởng nguyên lương.
Áp dụng cho toàn bộ CBNV Công ty.
III. BIỂU MẪU
Biểu mẫu

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.