Skip to content
Yotel Information
Quy trình hành chính

icon picker
Quy trình sửa chữa máy móc, trang thiết bị

Nội dung quy trình


image.png

Thời gian xử lý

HCNS sẽ bản giao máy móc, trang thiết bị cho CBNV có đề xuất trong thời hạn:
Đối với các lỗi mức độ nhẹ không quá 01 ngày.
Các lỗi mức độ nặng phụ thuộc vào bên sửa chữa. HCNS sẽ có trách nhiệm thông báo lại thời gian cụ thể trong trường hợp này cho CBNV có đề xuất ngay sau khi nhận được thông tin.

Biểu mẫu


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.