Skip to content
Yotel Information
Quy định, quy trình nhân sự

icon picker
Quy trình làm thêm giờ

I. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ LÀM THÊM GIỜ

image.png

II. PHẠM VI VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG LÀM THÊM GIỜ

Đối tượng áp dụng:
Áp dụng đối với toàn bộ CBNV chính thức hoặc thử việc
Không áp dụng đối với vị trí Lái xe, Cộng tác viên, Thực tập sinh.
Điều kiện áp dụng: công việc phát sinh ngoài kế hoạch đặt ra ban đầu và được Quản lý trực tiếp sắp xếp, phân công hoặc do CBNV đề xuất và được phê duyệt bởi quản lý trực tiếp.

III. BIỂU MẪU

Biểu mẫu:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.