Skip to content
Yotel Information
Quy trình hành chính

icon picker
Quy trình ký

Mô tả quy trình

image.png

Thời gian xử lý

Thời gian nhận văn bản trình ký của HCNS từ các BP trong ngày như sau:
Buổi sáng: 8h30 – 10h
Buổi chiều: 13h30-15h
Thời gian trả lại văn bản, tài liệu đã ký và đóng dấu như sau:
Các văn bản trình ký sẽ được trả lại vào 10h ngày làm việc tiếp theo, trừ trường hợp người có yêu cầu trình ký có yêu cầu khác và được TGĐ chấp nhận.
Trường hợp TGĐ đi công tác HCNS sẽ báo lại các BP thời gian cụ thể nhận lại văn bản trình ký.

Biểu mẫu

Không áp dụng

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.