Skip to content
Yotel Information
Quy trình hành chính

icon picker
Quy trình gửi và nhận thư

Nội dung quy trình

Quy trình gửi thư

image.png

Quy trình nhận thư

image.png

Thời gian xử lý

Quy định về thời gian gửi thư như sau:

Gửi thư CPN thông thường:
Thời gian lên đơn: trước 14:00 chiều, sau thời gian này sẽ cộng thêm 01 ngày
Thời gian gửi được tính kể từ thời điểm bưu tá xác nhận đơn.
image.png
Gửi thư hỏa tốc, hẹn giờ:
Thời gian lên đơn: trước 10:00 sáng, sau thời gian này sẽ cộng thêm 01 ngày
Thời gian gửi được tính kể từ thời điểm bưu tá xác nhận đơn.
image.png

Biểu mẫu

Không áp dụng
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.