Skip to content
Yotel Information
Quy trình hành chính

icon picker
Quy trình cung cấp tài liệu

Nội dung quy trình

image.png

Thời gian xử lý

Thời gian sao y bản chính là 01 ngày làm việc.
Thời gian dịch công chứng là 02 ngày làm việc.

Biểu mẫu

Không áp dụng
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.