Skip to content
Yotel Information
Quy trình hành chính

icon picker
Quy trình đầu tư / mua sắm máy móc, trang thiết bị

Nội dung quy trình

image.png

Thời gian xử lý

HCNS sẽ bản giao máy móc, trang thiết bị cho CBNV có đề xuất trong thời hạn:
Đối với các máy móc, trang thiết bị có sẵn tại NCC là 02-03 ngày làm việc từ thời điểm BGĐ duyệt.
Đối với các sản phẩm có chưa có sẵn tại NCC là từ 07 ngày làm việc trở lên hoặc phụ thuộc vào thời gian NCC thông báo. HCNS có trách nhiệm thông báo lại thời gian cụ thể trong trường hợp này cho CBNV có đề xuất ngay sau khi nhận được thông tin.

Biểu mẫu


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.