Skip to content
Yotel Information
Quy trình hành chính

icon picker
Quy trình đặt xe công nghệ

Nội dung quy trình

image.png

Thời gian xử lý

Thời gian hoàn tất việc đặt xe theo yêu cầu không quá 15 phút kể từ thời điểm nhận được đủ thông tin.

Biểu mẫu

Không áp dụng
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.