Skip to content
Yotel Information
Quy trình hành chính

icon picker
Quy trình đặt phòng họp

Nội dung quy trình

image.png

Thời gian xử lý

CBNV có nhu cầu cần đặt lịch họp trước 24h.

Biểu mẫu

Không áp dụng

Hướng dẫn đặt lịch

CBNV thực hiện theo hướng dẫn sau đây

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.