Skip to content
Yotel Information
Quy định, quy trình nhân sự

icon picker
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÀM NGOÀI GIỜ

1. Mục tiêu
Hỗ trợ các chi phí phát sinh trong quá trình làm ngoài giờ cho CBNV.
2. Đối tượng
Chính sách này áp dụng với toàn bộ nhân sự/bộ phận của Công ty bao gồm cả chính thức và thử việc.
3. Thời gian áp dụng
Chính sách này áp dụng từ 01/04/2024.
4. Điều kiện và mức hỗ trợ
4.1. Điều kiện
Làm ngoài giờ theo đúng quy định của Công ty sau 19h00
4.2. Mức hỗ trợ
Tổng thời gian làm thêm giờ để tính mức hỗ trợ là tổng thời gian OT của cả team/dự án trong một tháng làm việc
Mức hỗ trợ cụ thể: Sau 19h00 thì cứ bước sang mỗi giờ được hỗ trợ 10.000 đồng/giờ
Đây là phần hỗ trợ ngoài tiền OT được tính theo quy định
5. Thời gian và hình thức chi trả
Thời gian chi trả: P.HCNS thực hiện đề nghị thanh toán vào một lần trước ngày mùng 5 tháng tiếp theo.
Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản cho quỹ phòng

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.